Programi restrukutiranja

Program restrukturiranja je ključni dokumenta za poduzeća u poteškoćama. Njime se dokazuje da neko poduzeće koje je bilo u poteškoćama ima šansu u budućnosti opstati na tržištu izradom i provedbom danog programa. Program restrukturiranja mora sadržavati slijedeće;

A. Analiza poslovanja

1. Pravni i vlasnički status

1.1. Pravni status – datum i pravni temelj osnivanja, izvod iz sudskog registra, predmet poslovanja,

1.2. Struktura vlasništva u temeljnom kapitalu

– navesti imena vlasnika, njihov postotni udio u sadašnjem temeljnom kapitalu, a ako se radi o

dioničkom društvu, navesti ukupan broj dionica i njihovu nominalnu vrijednost

– fizičke osobe koje u strukturi temeljnog kapitala imaju manje od 1% navesti skupno

– ukoliko je došlo do promjene temeljnog kapitala (visina ili udio u vlasništvu) unatrag tri

godine, potrebno je to posebno iskazati,

1.3. Povezana društva – postotak udjela u temeljnom kapitalu kod drugih poduzetnika, ukoliko je on

veći od 10% i djelatnosti tih poduzetnika,

1.4. Podaci o sudskim postupcima koji imaju ili bi mogli imati utjecaj na poslovanje poduzetnika

2. Financijski izvještaji za tri godine koje prethode tekućoj godini

– Račun dobiti i gubitka, Bilanca, Bilješke uz financijska izvješća, Novčani tijek,

– izvješće revizije,

– objašnjenje pojedinih stavaka Bilance, Računa dobiti i gubitka, Novčanog tijeka za protekla

razdoblja, na kojima je došlo do značajnijeg odstupanja odnosno promjena od prethodnog stanja.

3. Proizvodni program

– ostvareni promet proizvoda/grupe proizvoda u naturalnim i financijskim veličinama za razdoblja kao

pod točkom 2., i objašnjenje ukoliko je došlo do značajnijih odstupanja.

4. Svojstva i karakteristike proizvodnih postrojenja i opreme

– opis kapaciteta postrojenja i opreme, te procjena njihovog tehničkog stanja.

5. Utjecaj poslovanja poduzetnika na okoliš

– opis utjecaja na okoliš (smještaj poduzetnika, moguća buka i vibracije, onečišćenje zraka, učinak

korištenja vode, onečišćenje vode, stvaranje i uklanjanje otpada, zagađenje tla i njegovo

ozdravljenje).

6. Organizacijska struktura

– prikaz organizacijske strukture i broja zaposlenih po organizacijskim jedinicama.

7. Zapošljavanje (struktura zaposlenih)

– prikazati unatrag tri godine broj zaposlenih prema kvalifikacijskoj strukturi, iznos prosječne godišnje

brutto i netto plaće po zaposlenom,

– da li postoje programi usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih.

Sadržaj plana restrukturiranja predložen ovim naputkom prilagođava se svakom pojedinom poduzetniku, ovisno o djelatnosti koju

poduzetnik obavlja i posebnostima poslovnog stanja u trenutku njegove primjene

8. Financiranje

– dosadašnji dugoročni i kratkoročni izvori financiranja i pod kojim uvjetima se poduzetnik zaduživao

(naziv vjerovnika, iznos, kamatna stopa, rok, anuitet, dana osiguranja plaćanja).

9. Državne potpore

– odobrene državne potpore od 2003. godine (namjena, iznos i instrument – subvencija, otpis duga,

sanacija i restrukturiranje općeg oprosta duga, raznih povlastica, vladinih jamstava i pomoći, otpis

poreznih davanja itd.).

10. Analiza tržišta za tri godine koje prethode tekućoj godini

– ocjena tržišta (domaćeg i stranog) nabave i prodaje po osnovnim proizvodima ili grupama proizvoda,

– popis prvih 10 dobavljača i kupaca s iznosima,

– opis trendova koji vladaju na tržištu određenih proizvoda po kategorijama,

– izvozni potencijal i postojeći problemi vezani za izvoz,

– konkurentnost (navesti konkurenciju, te tržišni udio poduzetnika i svakog od konkurenata).

11. SWOT analiza (prije restrukturiranja)

B. Program restrukturiranja i konsolidacije poduzetnika

(obuhvatiti razdoblje restrukturiranja i plan za 2 godine nakon završetka restrukturiranja)

1. Strateški ciljevi poduzetnika

– ukratko opisati koji su osnovni i strateški ciljevi poduzetnika, a koji bi bili ostvarivi nakon razdoblja

restrukturiranja i konsolidacije,

2. Plan prodaje proizvoda

– plan proizvodnje i prodaje za svaki proizvod/grupu proizvoda (naročito prikazati količinu prodaje,

prodajne cijene, ostvareni prihod, kupce) što treba biti sukladno s predviđenim kretanjem na tržištu,

strateškim ciljevima poduzetnika i investicijskim programom,

– što sve treba poduzeti za postizanje planiranih prihoda (osigurati obrtni kapital, investicije,

reprogramiranje obveza, itd.).

3. Plan nabave sirovina/proizvoda vezanih za ostvarenje plana proizvodnje/prodaje

– količine, nabavne cijene, dobavljači, problemi vezani za nabavu.

4. Plan proizvodnih/prodajnih kapaciteta

– plan promjena u proizvodnim/prodajnim kapacitetima za konkretne proizvode ili grupe proizvoda

sukladno planu restrukturiranja,

– unapređenja kvalitete proizvoda i modernizacije kapaciteta (prikazati buduće programe u usporedbi

sa postojećim programima),

– procjena financijskih troškova vezanih za potrebne investicije,

– izvori sredstava za potrebne investicije.

5. Program zaštite okoliša

– potrebne investicije u zaštitu okoliša, njihov ekološki učinak i potrebna financijska sredstva.

6. Program restrukturiranja vlasništva i organizacijske strukture

– prikazati opravdanost i efekte promjena u vlasništvu i organizaciji te strukturu vlasništva nakon

restrukturiranja,

– plan privatizacije.

7. Plan broja i strukture zaposlenih

– navesti razloge i novčane iznose koji se odnose na smanjenje broja zaposlenih,

– na koji način će se smanjenje broja zaposlenih odraziti na održivost.

8. Financijski planovi za vrijeme restrukturiranja i 2 godine nakon restrukturiranja

– Račun dobiti i gubitka, Bilanca, Novčani tijek (prikazati u tabeli da se vide trendovi),

– posebno opisati na kojim se pozicijama očekuje smanjenje/povećanje troškova i kakav to efekt ima

na buduće poslovanje poduzetnika,

– navesti izvore financiranja i iznose potrebne za ostvarenje navedenih planova.

9. Državna potpora

– potrebna minimalna državna potpora (vrsta državne potpore, za što će se državna potpora koristiti,

iznos, instrument dodjele) da bi se proveo program restrukturiranja.

10. SWOT analiza nakon restrukturiranja (procjena)

11. Plan radnji za restrukturiranje

– detaljni vremenski raspored aktivnosti u okviru cjelokupnog programa restrukturiranja poduzetnika