Izrada Fizibiliti studija

Studija isplativosti ili izvedivosti (eng. Feasibility study) dokument je koji ujedno služi kao polazna točka za odlučivanje o početku realizacije ideje/projekta. Opisuje tržište na koje se plasiraju proizvodi i usluge kao rezultati investicije, definira resurse potrebne za ostvarenje projekta i profitabilnost projekta u odnosu na investiciju.

SADRŽAJ

Ovisno o namjeni i opsegu posla poslovni planovi, investicijske studije i studije isplativosti na različit će način i do različitog nivoa detalja obraditi sljedeće bitne elemente

NAMJENA I OPSEG DOKUMENTA

 •     kome je dokument namijenjen
 •     zašto je napisan
 •     izjava koja poziva čitatelja na čuvanje poslovne tajne
 •     bitne napomene vezane uz metodologiju izrade i opseg dokumenta
 •     koje vremensko razdoblje dokument obrađuje i zašto
 •     koji tečaj valute je primijenjen


SAŽETAK I ZAKLJUČAK

 •     nikad nije dulji od dvije stranice
 •     treba ga napisati na kraju izrade dokumenta
 •     treba zainteresirati čitatelja da pročita ostatak dokumenta
 •     čitatelj na temelju njega treba znati što je cilj pothvata, zašto je izvediv i s kojim rezultatima


PODUZETNIK

 •     naziv, adresa, kontakt podaci
 •     oblik poslovanja (npr. trgovačko društvo, obrt)
 •     podaci o registraciji (datum osnivanja, djelatnosti)
 •     porezni status (npr. je li ili nije obveznik PDV)
 •     ciljevi i način poslovanja
 •     pregled dosadašnjeg poslovanja, financijska pozicija i rezultati
 •     analiza prednosti i nedostataka, potencijala i rizika
 •     potencijal rasta s izvođenjem i bez izvođenja pothvata koji dokument opisuje
 •     tko su ključni ljudi za uspjeh pothvata, njihov kratak životopis
 •     objašnjenje zašto baš ti ljudi mogu izvesti pothvat


POTHVAT

 •     kako i kada je nastala ideja
 •     s kojim ciljem se kreće u pothvat opis pothvata
 •     koja su ulaganja potrebna kako bi se pothvat realizirao
 •     dinamika i način realizacije


PROIZVOD I USLUGE

 •     koji proizvodi i usluge će biti ponuđeni na tržištu kao rezultat pothvata
 •     koje potrebe kupaca navedeni proizvodi ili usluge zadovoljavaju
 •     zašto su konkurentni


TRŽIŠTE

 •     u koju djelatnost pothvat pripada, koje su njene specifičnosti
 •     politička, ekonomska, sociološka, tehnološka, ekološka i zakonodavna kretanja u okruženju koja bitno utječu na pothvat
 •     definicija tržišnog segmenta (geografski, demografski, industrijski)
 •     procjena veličine tržišta i ciljani tržišni udio
 •     opis konkurencije i usporedba s njom
 •     opis tržišta nabave i procjena rizika na njemu, utjecaj lokacije na nabavu


PRODAJA

 •     politika cijena
 •     prodajni kanali
 •     distribucijski kanali promocija
 •     utjecaj lokacije na prodaju
 •     količinski i financijski plan prodaje


REALIZACIJA PRODAJE I USLUGE

 •     opis procesa realizacije proizvoda ili usluga
 •     opis tehnologija i načina na koje će biti osigurane
 •     normativi materijala, rada, usluga, uporabe strojeva i prostora
 •     dokaz adekvatnosti kapaciteta za ciljani opseg poslovanja
 •     ostali troškovi
 •     dozvole i/ili uvjerenja neophodne za rad
 •     utjecaj lokacije na tehnološke aspekte
 •     utjecaj poslovanja na okoliš


LJUDI

 •     radna mjesta, potrebne kvalifikacije, znanja i vještine
 •     broj zaposlenih
 •     organizacijska shema – ovlaštenja i odgovornost
 •     proračun troškova plaća i naknada


FINANCIJE

 •     ulaganja u dugotrajnu imovinu
 •     proračun amortizacijeulaganja u obrtna sredstva
 •     ulaganja i izvori financiranja
 •     proračun kreditnih obveza
 •     račun dobiti i gubitka
 •     financijski tok
 •     ekonomski tok
 •     bilanca
 •     statička ocjena – likvidnost, upravljanje imovinom, upravljanje dugom, rentabilnost
 •     dinamička ocjena – razdoblje povrata, neto sadašnja vrijednost, relativna sadašnja vrijednost, interna stopa rentabilnosti
 •     prag rentabilnosti
 •     analiza osjetljivosti na promjene ključnih pretpostavki